In 2018 werd Caroline erkend bemiddelaar.

Bemiddeling bij ons is mogelijk wanneer dit opgelegd wordt door de rechter of wanneer partijen ons zelf rechtstreeks contacteren.

Caroline mag in alle rechtsdomeinen bemiddelen maar zij heeft tevens een bijkomende specialisatie in familiale zaken, in burgerlijke en in handelszaken.

Samen met partijen wordt via bemiddeling getracht een snelle en faire oplossing te vinden voor ieders geschil.

Het grote voordeel van bemiddeling is dat deze soms een oplossing kan bieden dankzij de creativiteit dewelke in een bemiddelingsakkoord aan de dag gelegd kan worden. Uiteindelijk zijn het de partijen zelf die de feiten het beste kennen, en bijgevolg kunnen zij samen het beste tot een werkbare oplossing komen. Een rechter kan (en mag) sommige elementen immers niet in een vonnis opnemen, daar waar een bemiddelingsakkoord net wel zeer ruim kan zijn en invulling kan geven aan de wensen van alle partijen.

Bemiddeling kan bovendien een snelle oplossing voor een conflict bieden, daar waar een procedure soms veel tijd in beslag kan nemen. Bij familiale geschillen kiezen partijen vaak voor bemiddeling omdat men dan bijvoorbeeld snel kan scheiden, en ouders het belang van het kind maximaal kunnen meenemen in hun akkoord.

Een bemiddelde oplossing is bovendien vaak duurzaam aangezien een bemiddelingsakkoord kan voldoen aan het merendeel van de behoeftes, en dit alles op een snelle en accurate wijze, die daarenboven nog eens kostenefficiënt is.

Indien er multidisciplinair gewerkt dient te worden, zoals bv. bij het horen van het kind, dan heeft het kantoor ook de nodige contacten om dit snel te bewerkstelligen. Tijdens de bemiddelingen wordt er op vraag van partijen een forum gecreëerd voor de stem van het kind en zorgt een expert terzake voor terugkoppeling van het jongerengesprek.

Als erkend bemiddelaar kan u erop rekenen dat de bemiddelaar uw zaak met objectiviteit en onafhankelijkheid behandelt.

Hoe verloopt nu zo een bemiddeling?

 • Stap 1: Intake (schetsen van de situatie) en ondertekenen bemiddelingsprotocol
 • Stap 2: Bemiddelingssessies: partijen bepalen het tempo, en het aantal sessies hangt dus geheel van partijen af
 • Stap 3: Ev. horen kinderen/ deskundigen
 • Stap 4: Opmaken ontwerp en ondertekenen van het bemiddelingsakkoord
 • Stap 5: Homologatie op verzoek van partijen: het akkoord krijgt hierdoor uitvoerbare kracht (net zoals een vonnis)

De tarieven voor een bemiddeling kan u raadplegen in het bemiddelingsprotocol dat u op deze website terugvindt. U betaalt per sessie en apart voor het bemiddelingsakkoord. Familiale bemiddelingen zijn bovendien vrijgesteld van BTW.

Potentieel dient er ook rekening gehouden te worden met de kost van een notaris: indien partijen in hun bemiddelingsakkoord overeenkomen dat het onroerend goed overgenomen wordt, of er een akte onverdeeldheid opgesteld moet worden, dient er voor deze afzonderlijke akte beroep gedaan te worden op een notaris. Ook hier helpen we je graag mee verder. Bij verkoop van de woning volstaat de echtscheidingsovereenkomst, zonder notariële tussenkomst.

U kan ons kantoor raadplegen voor o.m.:

 • Echtscheidingsbemiddeling
 • Bemiddeling na relatiebreuk
 • Aanpassen bemiddelingsovereenkomst ingevolge nieuwe omstandigheden
 • Bemiddeling waarbij het kind gehoord wordt (ook een kind jonger dan 12 jaar)
 • Bemiddeling in handelsgeschillen
 • Bemiddeling in burgerlijke zaken
 • ...

Samenwerking met experten- horen van het kind

In de bemiddeling kunnen partijen aangeven dat zij behoefte hebben aan de deskundigheid van een derde partij, denk bv. aan een bedrijfsrevisor, of een technisch adviseur. Deze deskundigen kunnen hun medewerking verlenen aan de bemiddeling en zijn tevens verplicht tot naleving van de vertrouwelijkheid.

Ook voor het kind, dat verwikkeld is in de (echtelijke) breuk, kan tijdens de bemiddeling een forum gecreëerd worden op vraag van partijen. Ouders kunnen samen ervoor kiezen om het kind, ongeacht hun leeftijd, te laten horen.

Ons kantoor werkt hiervoor samen met een expert dewelke op kindermaat een gesprek voert met de jongere. Er kan vervolgens tijdens de bemiddeling een terugkoppelingsgesprek voorzien worden. De expert kan bv. ook helpen met het opstellen van een evaluatiesysteem.

Graag meer informatie?

Neem gerust contact met ons op voor persoonlijk advies.