Eerste consultatie

Een advocaat, beter vroeg dan laat. Consulteer ons kantoor beter op tijd, om toekomstige problemen te vermijden.

Ons advocatenkantoor vraagt om voor een eerste mondeling juridisch advies van een halfuur 60 euro (inclusief 21% BTW) te willen voorzien.

U heeft de mogelijkheid om op kantoor elektronisch te betalen.

Maak gerust een afspraak, of kom tijdens de vrije spreekuren, iedere dinsdag van 17u tot 19u.

U kan steeds uw afspraak wijzigen of annuleren. Indien u niet op de afspraak komt zonder voorafgaandelijke verwittiging, zijn wij genoodzaakt een “no show fee” aan te rekenen van € 50,00 incl. BTW. Wij danken u voor uw begrip.

Algemene tarieven

Het ereloon bedraagt €120/ uur, excl. BTW. Indien er, op vraag van cliënt, na kantooruren of in het weekend dringende prestaties verricht dienen te worden, geldt een toeslag op het ereloon van €80/aangevangen uur.

Indien een advocaat van Advocatenkantoor Pirard optreedt als bemiddelaar gelden de tarieven zoals overeengekomen in het bemiddelingsprotocol.

Indien wij onze prestaties aanrekenen aan een uurtarief, dan worden deze vermeerderd met de kosten, waarbij volgende standaardkosten worden gehanteerd:

 • Opening dossier: 50 euro
 • Brief - dactylo: 11 euro
 • Inkomende schrijvens: € 0,50
 • Uitgaande schrijvens: €11/ brief
 • Werkingskost kantoor (telefonie): forfait €25/maand
 • Verplaatsingskost: € 0,50 /km
 • Aangetekende brief: het geldend tarief voor aantekentaks
 • Kopie: 0,50 euro

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de maand na factuurdatum. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd op het factuurbedrag ten belope van de wettelijke interestvoet. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50,- EURO als schadebeding.

Vooraleer uw zaak opgestart wordt, zal ons kantoor aan u een provisie opvragen. Wij vragen geregeld provisies op opdat u tijdens de behandeling van de zaak het ereloon kan spreiden. Zodoende leggen wij, na betaling van de eerste provisie, op uw vraag desgewenst enige flexibiliteit aan de dag.

Een afbetalingsplan, na betaling van een eerste provisie, is mogelijk, en dit met een minimum van €150/ maand excl. BTW, doch er dient een voorafgaand schriftelijk akkoord hiervoor verkregen te worden door een medewerker van Advocatenkantoor Pirard. Per gemiste afkorting wordt er een administratieve kost van €15 aangerekend.

Tarieven bemiddeling

Partijen betalen elk een gelijk deel van de honoraria en de kosten van de bemiddelaar. De honoraria zullen vastgesteld worden op basis van een forfaitair uurloon van 60,00 EUR per partij.

Deze bedragen gelden voor elke tussenkomst voor, tijdens of na de bemiddelingsbijeenkomst.

Iedere sessie dient steeds na afloop afgerekend te worden. U heeft de mogelijkheid om op kantoor elektronisch te betalen

Extra kosten, zoals opstellen van een bemiddelingsakkoord, zullen worden gefactureerd in gelijke delen tussen elk van de partijen.

Indien een gepland bemiddelingsgesprek later dan 48 uur voor de geplande datum wordt afgezegd, of niet wordt afgezegd, wordt hiervoor een "no-show-forfait" aangerekend van 60 euro.

Familiale bemiddelingen genieten BTW-vrijstelling.

Rechtsbijstand

Verkeersovertreding of ongeval? Vaak is rechtsbijstand inbegrepen in uw autoverzekering en dekt de rechtsbijstand alle kosten van de door u gekozen advocaat. U hebt vrije keuze van advocaat, en kan deze voorstellen aan uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Ook de familiale verzekering, of een aparte polis rechtsbijstand komt soms tussen in de kosten van bepaalde procedures. Aarzel niet om navraag te doen.

Tweedelijnsbijstand

Beide advocaten nemen deel aan de tweedelijnsbijstand en behandelen dus ook Pro Deo-zaken.

Volgende stukken zijn steeds nodig om een aanvraag Pro Deo te kunnen beoordelen, en u brengt deze dan ook best reeds mee tijdens uw eerste consult:

 • een attest van samenstelling van gezin
 • documenten die uw inkomsten en uw bestaansmiddelen bewijzen en in voorkomend geval van de personen die u ten laste heeft of die met u samenwonen, naargelang uw situatie of uw verklaringen, zoals:
  • bewijzen van wedden/lonen van ten minste de laatste twee maanden (ook diensten-, maaltijd-, opleidings- en ecocheques, andere voordelen, ...)
  • Indien uw loonfiche vakantie (onbezoldigd) vermeldt, een extra loonfiche van een volledige gewerkte maand bijbrengen;
  • Indien uw loon of uitkering onder het bestaansminimum ligt, eventuele opleg van een andere instantie bijbrengen;
  • Indien tijdskrediet op uw loonfiche staat: aard tijdskrediet en regime en eventuele bijpassingen bijbrengen, bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof de uitkering van de RVA en/of de premie van de Vlaamse Overheid;
  • Indien weerverlet, economisch werkloos... een attest van de RVA of van de vakbond bijbrengen;
  • Indien loon via individuele beroepsopleiding (IBO) contract: loonfiche van de VDAB en opleg van de RVA bijbrengen;
  • Indien een deel van het loon ten laste van de RVA activa: attest van de RVA of van de vakbond bijbrengen.
  • het bewijs van het ziekenfonds of van een hulpkas voor werkloosheidsuitkering met vermelding van het dagbedrag,
  • indien ziekte (na gewaarborgde periode) op de loonfiche: het attest ziekenfonds
  • attest schuldbemiddelaar met exacte bedrag van het leefgeld (op maandbasis) evenals het exacte bedrag van de vaste maandelijkse kosten (huur, nutsvoorzieningen, ...) en met duidelijke vermelding van het bedrag van de kinderbijslag die door de schuldbemiddelaar bovenop het leefgeld rechtstreeks wordt betaald
  • voor de ondernemer: onder andere de jaarlijkse fiche 281.50 én de laatste btw–aangifte, in voorkomend geval een attest van de boekhouder
  • bankuittreksels (pensioen, onderhoudsgeld, ziekte-uitkering, ontvangen huurgelden, ...) en de saldi van de bankrekeningen van de laatste twee maanden
  • periodieke overzichten van interimbureaus. Bij interimarbeid: attest van het interimkantoor met vermelding van de gewerkte maand, aantal gewerkte dagen, bruto- en nettoloon
  • uw verkeersbelasting
  • indien verklaring op eer: attesten van het OCMW, de RVA en het ziekenfonds die verklaren dat zij geen uitkering uitbetalen;
  • Uw aanslagbiljet van de onroerende voorheffing
 • schoolattesten van uw kinderen waaruit blijkt dat uw kinderen schoolgaand zijn en/of onder leercontract vallen: loonfiches of attesten bijbrengen waaruit blijkt dat er enkel onbezoldigde stages zijn, Schoolattesten van uw meerderjarige kinderen. U zal hierbij elk ander inkomen van hen melden.
 • Uw laatste aanslagbiljet van u en van alle meerderjarige leden van uw gezin.